VAKIF TÜZÜĞÜ

Madde 4- Vakfın faaliyetleri: Vakıf amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

A) Mahrum olanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

B) Vakıf aracılığıyla yiyecek, giyecek, kitap, defter vs. ayni ve nakdi yardımları toplar ve dağıtır.

C) Vakıf mahrumlarının korunup kollanması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur.

D) Vakıf amacı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, panel, açık oturum, ödüllü-ödülsüz yarışmalar vb. etkinlikler düzenler. Sergiler açar, film, video, tiyatro vb. etkinliklerde bulunur.

E) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı veya teyp ve video  kasetleri  halinde yayınlar.

F) Kişilerin maddi ve manevi haklarını zedeleyen sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını takip eder.

G) Maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeksizin mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü  maddi, manevi  ve hukuki yardımlarda bulunur.

H) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için ticari, eğitsel, tıbbi, istişari vb. işletme ve birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetleri için gerekli olan uzman ve personeli istihdam eder yetiştirir.

İ)  Vakıf amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

J)  Vakıf merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, alıp-satılabilir.

K) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kaynak yaratmak maksadıyla her türlü imalat ve ticaret işletmeleri kurar, kurulu bulunanlara ortak olabilir. İthalat ve ihracat vb. faaliyetler içinde bulunur.

L) Vakıf amaçları doğrultusunda ruhi ve bedeni gelişmeyi sağlamak için eğitici kamplar, spor salonları, kültür merkezleri, psikoterapi  ve rehabilitasyon merkezleri açar ve işletir.

M) Vakıf eğitsel beceriyi  geliştirmek  için dil, dikiş-nakış, bilgisayar üniversiteye hazırlık ve takviyeli ders kursları,  Kur-an kursları düzenler.

N) Vakıf amaçları doğrultusunda özel kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul, lise dengi okullar açılabilir.

O) Vakfın amaçlarından birini veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya  Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun