VAKIF SENEDİMİZ

         YILMAZKAYA VAKFI (VAKIF SENEDİ)

 

BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adı ve adresi yazılı Mehmet Yılmaz kaya tarafından Türk Medeni kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı YILMAZKAYA VAKFI’DIR. İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

                                                                        VAKFIN MERKEZİ

Madde 2-Vakfın merkezi İSTANBUL ili, AVCILAR ilçesinde olup, adresi YEŞİLKENT MAHALLESİ,MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ,G120 SOKAK N:15/1 AVCILAR’ dır

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

                                                                     VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağının yetişmiş insan gücü olduğu inancından hareketle güvenli, gelişen, güçlü Türkiye idealine hizmet etmek: bu itibarla girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimseyen, Atatürkçü, çağdaş, inançlı, insana ve doğaya saygılı kişilerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olur. Bu kişilerin insanlığa faydalı çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlar.

a) Her derece ve nitelikte: ilk ve ortaöğretim okulları, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji ağırlıklı, eğitim ve öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları ve üniversiteler kurar ve işletir.

b) Bilimsel ve kültürel araştırmalar yapmak, insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alan demokrasi kültürünün eğitimine ve yerleşmesine katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmak.

c) Kültür mirasımızın korunması için müzeler kurup işletir, ülke kültür hayatının geliştirilmesi için seminer brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenler, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni veya maddi destek sağlayarak, insanların manevi ve ruhi yönden gelişmelerini, her yönden sağlıklı ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak için gerekli özel bilim ve kültür ünitelerini oluşturmak, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek,

d) Yurtdışında faaliyet gösteren yüksek okul ve üniversitelerle işbirliği yapar.

e) Yaşlıların ve muhtaçların ve diğer kişilerin sağlık ve huzurlarının temini için sağlık ocağı, hastane, huzurevi gibi sağlık ve sosyal amaçlı tesisler kurar, kurulmuş olanlara yardım eder ve işbirliği yapar.

f) Yetenekli ve çalışkan, sosyal bakımdan muhtaç öğrencilere burs verir, ayni ve nakdi karşılıklı veya karşılıksız yardımlar yapar, araştırma ve teşvik primleri ve burslar verir, mesleksiz gençlere çeşitli meslek edindirme kursları açarak meslek edinmelerini ve mesleğini icra edebilecek mekan ve tesisleri kurmalarında, araç, gereç ve makine temin etmeleri için maddi ve manevi destek sağlamak,

g) Barınma, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur, bu amaçla öğrenci yurtları, öğrenci merkezleri, kütüphaneler ve benzeri yerler açar ve işletir veya açılmasına ve işletilmesine veya açılmış ve işletilmekte olanlara yardım eder ve ortak olur,

h) Amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası vakıf ve benzeri resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar, bu kuruluşlardan yardım alır.

I) Vakfın Yönetimince kabul edilmiş her türlü bağış, vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarrufları vakfın amacına uygun şart ve mükellefiyetlerini yerine getirir. Vakıf kurucusu ile vakfa büyük yardımda bulunanların isimleri zikredilmek ve öldükten sonrada mezarları başında ölüm yıldönümlerinde ziyaret edilerek ruhlarına hatim duaları okuyarak ruhları şad etmek için anma günleri yapmak,

i) Amaçları doğrultusunda her türlü basılı, görüntülü ve sesli yayın yapabilir,

j) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede faydalanmak ve vakıf gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur.

                                                           VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf gayesini gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemler:

a)Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallar veya her ikisinden oluşan her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına, bağış vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazlar almaya, gelirlerini kullanmaya vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut bulacak bir hak ifade eden evrakın ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, devretmeye, gelirlerini tahsile, Vakfa ait taşınmaz malların 3. Şahıslarla mevzuat dahilinde tap, işlet, devret yoluyla anlaşmalar yapmaya veya işlettirmeye, vakıf yetkilidir.

b) Vakıf amacına benzer olarak faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, başka vakıflardan yardım almaya, bu yardım temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetle şirketlere katılmaya, amacına uygun şirketler kurmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hissesini sarfa, her türlü eğitim, sağlık, spor, sosyal vs tesisler kurmaya ve işletmeye, taşınır taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetten gayrı aynı hakları kabule, velhasıl Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri akde, işlemleri icraya Medeni kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf iştirak halindeki mülkleri müşterek mülke çevirebilir.

Müzayede ve ihalelere katılabilir. Vakfın malvarlığını tehlikeye sokmayacak şekilde sınırlı sorumlu olarak, kuruluşlarda pay sahibi olabilir.

Kısaca amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı veya zorunlu görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellüklerde bulunur, sözleşmeler ve işlemeler yapar. Vakıf tüm bu yetkileri ve gelirleri Medeni Kanunla ve ilgili tüzüklerle yasaklanmış maksatlarla kullanmaz.

                                           Sonuç olarak amaçlarını gerçekleştirmek için yasalara uygun girişimlerde bulunmaya, medeni hakları kullanmaya izinli ve yetkilidir.

 

                                                    VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5- Vakfın mal varlığı;

a)10.000 YTL (On bin Yeni Türk Lirası ) nakit para

b) 1000m2 arsa

c) işyeri demirbaşlar

 

 

                                        VAKFIN GELİRLERİ

Madde 6-

a)Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü şartlı ve şartsız, ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışlan,

b)Vakfın amacına yönelmiş tesislerin işletilmesinde, gider karşılığı olarak alınan ücretlerle, bu işletmelerden sağlanan ayni ve nakdi gelirler,

c)Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından ve satışlarından ve             mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.   

d)YILMAZKAYA ŞİRKETLER GRUBU bünyesinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarının  her yıl için alacakları kararla yıllık kararlarından belirlenecek nispetteki kar paylan,    

e)Mevzuata aykırı olmayan sair gelirler

 

                                      VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

Madde 7- Vakıf gelirlerinin en az 2/3 vakfın amaçlarına, 1/3 yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve yedek akçeye ayrılır..

 

                                  VAKFIN ORGANLARI

Madde 8- Vakfın organları aşağıdaki gösterilmiştir

a)Mütevelli Heyet b- Yönetim Kurulu c- Denetim Kurulu

 

                                                                         MÜTEVELLİ HEYETİ

                            Madde 9- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı 3 kişiden oluşur.

                            Mütevelli heyette vefat, üyelikten ayrılma, azil ve benzeri hususlardan dolayı oluşacak boşalma hallerinde heyet üyelerinin önceden yerlerine geçmek üzere belirledikleri kişi veya belirli sıra dahilindeki kişilerden ilki üyelik sıfatı kazanır. Belirlenen kişi veya kişilerden hiçbirinin görev kabul etmemesi halinde, mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyetçe önerilen isimler arasından seçim yapılır.

 

                                      MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçer.

b) Denetim kurulunu seçer.

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp inceler. Yönetim kurulunun ibrası konusunda karar verir.

a)Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarıların aynen veya değiştirerek kabul eder.

b)Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul eder,

c)Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirler.

d)Gerektiğinde vakıf senedinde ilave veya değişiklikler yapar.

e)Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler. Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir,

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

 

Madde 11- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları, görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündemde madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazla ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve aynı saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazladır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme  veya ilaveler için karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur.

 

                                  YÖNETİM KURULU

Madde 12- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (3) asil ve (1) yedek üyeden oluşur. Yedek üye sayısı gerektiğinde mütevelli heyet kararıyla 3’ e çıkarılabilir. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf mal malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler aramasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

I) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

i) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

j) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektiği diğer görevleri yapar.

 

                                                    VAKFIN TEMSİLİ

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başka vekiline devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçı, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

                                                   DENETİM KURULU

Madde 15- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak kaydıyla dışardan seçilecek (3) asıl 2 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf hesaplarını yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş)  gün önc3 mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

                                           HUZUR HAKKI

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

                              RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi mütevelli heyet üye tamsayısını ez az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

                              VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 18- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin belirleyeceği bir vakfa devredilir.

 

1) % 3’ü Türk Hava Kurumu bünyesindeki vakfa,

2) % 3’ü Mehmetçik Vakfına

3) % 3’ ü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bulunan vakfa

4) % 3’ü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına

5) % 3’ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan vakfa

6) % 3’ü Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan vakfa

7) % 3’ü Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakfa

8) % 3’ü Çocuk Esirgeme Kurumuna

9) % 3’ü Diyanet Vakfına

10) % 3’ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne

11) % 3’ü Kızılay’ a

12 )% 3’ü Atatürk Kültür Vakfına

13) % 3’ü TSK mensupları çocuklarının tahsiline yardım vakfı

13) % 3’ü TBMM Vakfına

14) % 3’ü Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı(ISCRF)

15) % 3’ü Deniz Feneri Derneğine

16)% 50’si Vakıf kurucusu Mehmet Yılmaz kaya ailesinin belirleyeceği vakıfa, Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

 

                                                                           VAKIF KURUCUSU

Madde 19- Vakıf kurucusu Mehmet Yılmaz kayadır.

Geçici Madde: Vakıf organlarının teşekkül etmesi için gerekli üyeleri vakıf kurucusu Mehmet Yılmaz kaya tayin eder.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun